Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP)


Indien een aantal schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel van de schuldhulpverlenende instantie, kan de schuldenaar bij de Rechtbank WSNP aanvragen. De kwestie wordt dan voorgelegd aan de rechter. Deze weegt de belangen van de schuldeisers af tegen de belangen van de schuldenaar en beslist dan of iemand toegelaten wordt of niet. Indien iemand niet toegelaten wordt, is het mogelijk daartegen in beroep te gaan. Indien iemand wel toegelaten wordt, begint er een traject dat meestal drie jaar duurt.

 

Alle schulden die gemaakt zijn voor de uitspraak van de rechter dat iemand toegelaten is, gaan mee in het traject. De schuldenaar krijgt een bewindvoerder toegewezen. Deze doet ander werk dan de beschermingsbewindvoerder. Hij verzorgt niet de betalingen voor de schuldenaar, maar ziet erop toe dat het traject correct verloopt. De WSNP bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de schuldenaar er alles aan doet om zoveel mogelijk te verdienen zodat de schuldeisers zoveel mogelijk geld ontvangen voor de openstaande schulden. Hij moet ook erop toezien dat alle regels nageleefd worden. Er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt net als  in het minnelijk traject. Indien de schuldenaar zich drie jaar lang houdt aan alle regels spreekt de rechter een "schone lei" uit. Er zijn dan geen schulden meer. De WSNP bewindvoerder moet dan het dossier nog afwikkelen en alle schuldeisers op de hoogte stellen.